ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานและใบรับรองมาตรฐาน

ปี 2560

ได้รับรางวัลแปลงโดดเด่นระดับประเทศ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์

การประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2559

ปี 2557

ได้รับการให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลน้ำนมดิบ ,นมพาสเจอร์ไรส์,นมยูเอชที

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ปี 2556

ได้รับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากกรมปศุสัตว์

ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตนมโค (UHT),นมปรุงแต่ง (UHT) ,

นมพาสเจอร์ไรส์   จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปี 2554

ได้รับโล่เกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการ ๙๙๙ โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง

ปี 2553

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เป็นสหกรณ์ที่มีหลักธรรมาภิบาล ระดับดีเลิศ ของจังหวัดสระบุรี

ปี 2553

เป็นสหกรณ์ต้นแบบแผนกลยุทธิธุรกิจสหกรณ์ ปี 2553 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปี 2552

ได้รับโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552  ประเภทสหกรณ์โคนม

ปี 2552

ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านธุรกิจรวบรวมผลผลิต

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปี 2552

ได้รับโล่สหกรณ์คุณธรรม ประจำปี 2552 จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน

เชิงคุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ปี 2552

ได้รับประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์คุณธรรม ประจำปี 2552

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2552

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ

ปี 2552

ได้รับโล่เกียรติยศ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์

จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

ปี 2551

ได้รับเกียรติบัตร

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่น

จากกรมพัฒนาพลังงาทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน

ปี 2551

เป็นสหกรณ์ต้นแบบ โครงการสามประสาน ( WWR ) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปี 2549

สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปี 2547

ได้รับโล่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน (ขนาดใหญ่) ตัวอย่าง

จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2545

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.

ที่มีผลงานดีเด่น จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร