ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาสหกรณ์
 1. ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็กซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี
มีพื้นที่ติดกับอำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอยจังหวัดเดียวกัน นอกจากนี้พื้นที่อีกส่วนหนึ่งยังติดกับภาคอีสานตอนล่างได้แก่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุงเป็น 2 ตำบลที่อยู่ชายแดนสุดของอำเภอมวกเหล็กติดกับภาคอีสานตอนล่างพื้นที่ทอดแนวยาวตามแนวสันเขาดงพญาเย็นซึ่งในอดีตเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตามแนวชายเขาอุดมไปด้วยไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดๆ จากความสมบูรณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างๆเพื่อมาประกอบอาชีพ
ที่ลำพญากลางและลำสมพุงเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อมาประกอบอาชีพดังกล่าวทำให้พื้นที่ตำบลลำพญากลางและตำบลลำสมพุงประกอบไปด้วยคนหลายภาคหลายพื้นที่  แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข   อาชีพส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกคืออาชีพเพาะปลูกพืชไร่ เนื่องจากพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุประกอบกับฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทำให้พืชผลที่เพาะปลูกได้แก่ข้าวโพด ข้าวฟาง ถั่วเขียวฝ้ายและมันสำปะหลัง
ได้ผลผลิตดีต่อมาในระยะหลังป่าไม้ถูกตัดและทำลายไปเป็นจำนวนมากส่งผลทำให้ฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาลเปลี่ยนเป็นสภาพที่แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชอายุสั้นได้ผลเหมือนเดิม  เกษตรกรในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนอาชีพไปปลูกพืชทนแล้งแทนได้แก่  อ้อย  แต่เนื่องจากการประกอบอาชีพปลูกอ้อยต้องใช้เงินทุนที่สูงแรงงาน
คนมากและเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรที่เหมาะสมทำให้เกษตรกรรายย่อยไม่มีทุนที่สามารถทำได้  เกษตรกรส่วนนี้จึงคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพโดยให้ความสนใจการเลี้ยงโคนมแทนอาชีพเดิม

เมื่อเกษตรกรสนใจที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม  ผู้นำในท้องถิ่นจึงได้พยายามที่จะหาข้อมูล
และขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ    เพื่อให้การสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร
และก็เป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรตำบลลำพญากลางและลำสมพุงเพราะว่าอำเภอมวกเหล็กเป็นที่ตั้งขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)        ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงเห็นว่าเขตพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงโคนม  เกษตรกรจึงได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมูลนิธิสุมิตตาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ธนาคารกรุงเทพและกรมปศุสัตว์ ให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมและจัดตั้งเป็นสหกรณ์โคนมขึ้น

จากนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดสระบุรีได้อบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เกษตรกร  หลังจากนั้นเกษตรกรก็ได้รับเงินจากธนาคารกรุงเทพและมูลนิธิสุมิตตาเพื่อจัดซื้อโคนมให้แก่เกษตรกรจำนวน 98 ราย  แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกได้ 7 กลุ่มรวมโคนมทั้งหมดได้จำนวน 698 ตัว
เมื่อเกษตรกรได้รับโคนมและจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ได้ดำเนินการประชุมเพื่อขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์
โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2530  ชื่อสหกรณ์โคนมลำพญากลาง  จำกัด  ประเภทสหกรณ์การเกษตร  แต่เนื่องจากสหกรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินสหกรณ์จึงได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2530 จากสหกรณ์โคนมลำพญากลาง จำกัด  เป็นสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน
ลำพญากลางจำกัดสหกรณ์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น“สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 เพื่อการดำเนินธุรกิจแปรรูปนม และผลิตสินค้าเกี่ยวกับนม เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังสามารถจดจำ
ชื่อสินค้าของสหกรณ์ได้ ปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ
ธุรกิจแปรรูปน้ำนมดิบ ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ดำเนินงานด้านส่งเสริมอาชีพและการบริการด้านต่าง ๆ  รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการ
และอุดมการณ์สหกรณ์เพื่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ชุมชนและสังคม

 1. ที่ตั้งและเขตแดนดำเนินงาน

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  ปัจจุบันตั้งอยู่พื้นดิน ส.ป.ก. มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 18 ตำบล
ลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เขตแดนดำเนินงานครอบคลุม 3 จังหวัด นั้นประกอบไปด้วยตำบลลำพญากลาง  ตำบลลำสมพุง  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  จำนวน 28 หมู่บ้าน ตำบลจันทึก
อำเภอปากช่อง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 หมู่บ้าน และตำบลเขาน้อย
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดลพบุรี จำนวน  4 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 42 หมู่บ้าน

 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด  จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหลักและวิธีการสหกรณ์
เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจโคนมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงามมีการประหยัด อดออม เป็นต้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก
และส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยู่ดี กินดี มีสันติสุข รวมถึงช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดำเนินงานตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้

 1. จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
  โดยคำนึงถึงสมาชิกก่อนผู้อื่น
 2. รวบรวมผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก มาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมจากสมาชิกก่อนผู้อื่น
 3. จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ
 4. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน
 6. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
 7. องค์กร ชุมชนภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์
 8. ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
 1. หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานของสหกรณ์

การดำเนินการของสหกรณ์คณะกรรมการและพนักงานสหกรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักตามเกณฑ์ชี้วัดดังนี้

 1. มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 2. มีการจัดทำบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน
 3. ไม่มีการทุจริต
 4. ไม่ค้างชำระค่าบำรุงสันนิบาต
 5. เป็นสหกรณ์ที่ชำระเงินกู้ตามสัญญา
 6. ต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
 7. มีสมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์ครบวงจร ได้แก่ การขายน้ำนมดิบ การซื้อสินค้าทำธุรกิจสินเชื่อ
  การฝากเงิน ฯลฯ
 8. มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
 9. มีสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นหนี้เกินกำหนดไม่เกินร้อยละ 20
 10. มีการดำเนินการออมทรัพย์
 11. มีเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 12. เงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
 13. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือส่วนรวมและชุมชน
 14. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิก ยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิก
  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 15. หน่วยงานส่งเสริมกิจการสหกรณ์
 16. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
 17. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี กรมปศุสัตว์
 18. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี( ส.ป.ก. )
 19. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 20. อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม
 21. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. )
 22. กิจกรรมเพื่อส่วนรวมชุมชน
 23. ด้านการศึกษา สหกรณ์ได้จัดทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ
  จำนวน 15 โรง ในพื้นที่การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นประจำ นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และจัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหาทุนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น
 24. ด้านการกีฬา สหกรณ์มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปีประกอบด้วย
  • งานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล
  • งานกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนระดับตำบลและระดับอำเภอ
  • มอบชุดกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียน ต่าง ๆ
 1. ด้านการศาสนาด้านการศาสนาทุกปีสหกรณ์จะจัดทุนเพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและทอดกฐินแก่วัด

ต่างๆทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่สหกรณ์

 1. ด้านสมาชิก
  • สหกรณ์ได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกสหกรณ์
  • สหกรณ์ได้จัดทุนเพื่อเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพให้แก่สมาชิกและหรือญาติสมาชิกที่เสียชีวิตซึ่งสหกรณ์ได้ถือปฏิบัติตลอดมา
  • สหกรณ์ ได้ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิก ตามอายุปีที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ปีละ 2,000 บาท
 2. ด้านหน่วยงานราชการในแต่ละปีการดำเนินงานของสหกรณ์สหกรณ์ได้จัดสรรเงินเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนการและช่วยเหลือในการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละองค์กรเช่น สถานีอนามัย เป็นต้น
 3. ด้านส่วนรวม สหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากธรรมชาติและผู้ประสบอุทกภัยทางภาคกลางจึงได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ