ข่าวประชาสัมพันธ์
2.ธุรกิจ Feed Center

 

ธุรกิจ Feed Center

ธุรกิจ Feed Center เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ได้จัดทำขึ้นโดยเปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2546 มาจากแนวคิดรวมกันซื้อรวมกันขาย   เป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ จากเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ สหกรณ์มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยเดือนละ    3,000  ตัน  คิดเป็นมูลค่าเดือนละ   22 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงงานผลิตและจำหน่ายให้กับสมาชิกเดือนละ 3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28 ล้านบาท ปีละ 338  ล้านบาท และสหกรณ์ได้ผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป TMR จำหน่ายให้กับสมาชิก เพื่อช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของสมาชิก และเพื่อให้โคมีผลผลิตสูงขึ้น น้ำนมดิบมีคุณภาพดีขึ้น จำหน่ายให้กับสมาชิก
เดือนละ 600 ตัน มูลค่า 18 ล้านบาท