ข่าวประชาสัมพันธ์
5.ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน

ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน

ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน การประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน เช่นการปลูกหญ้า การทำคอกพักวัว การทำคอกรีดโคนม การซื้อแม่พันธุ์ สหกรณ์ไม่มีเงินทุนเพียงพอให้แก่สมาชิกู้ยืม ปัจจุบัน
มีมูลค่าการจ่ายเงินกู้ประมาณ 123 ล้านบาท รับฝากเงินจากสมาชิกประมาณ 69 ล้านบาท