ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ

ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ

ธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2541 สหกรณ์รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกได้วันละ 120-135  ตันต่อวัน  4,000 ตันต่อเดือน คิดเป็นมูลค่ารวม 70 ล้านบาท ปีละ 850 ล้านบาท มีรถขนส่งน้ำนมดิบจำนวน 12 คัน สามารถส่งน้ำนมดิบ ได้วันละ 135 ตัน