ข่าวประชาสัมพันธ์
6.ธุรกิจฟาร์มโคกลาง (โคทดแทน)

ธุรกิจฟาร์มโคกลาง (โคทดแทน) 

ธุรกิจฟาร์มโคกลาง (โคทดแทน)  เป็นธุรกิจที่เริ่มดำเนินการในปี 2559 เพื่อรับซื้อลูกโคจากสมาชิกมาเลี้ยง ผสม เมื่อท้องได้ 3-5 เดือน จำหน่ายให้กับสมาชิกโดยผ่านการให้สินเชื่อ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน จากรายได้ค่าน้ำนมดิบของสมาชิก เพื่อลดภาระในการดูแล เลี้ยงโค ให้กับสมาชิก และฟาร์มกลาง สำหรับเลี้ยงโคทดแทน และรีดนมพร้อมโปรแกรมด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นต้นแบบสำหรับ