ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับฟาร์มและเวชภัณฑ์ มีปริมาณธุรกิจเดือนละ 11 ล้านบาท