ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับและรายงานกิจการ

รายงานกิจการ 2565
https://drive.google.com/file/d/1yVdBXzLag-oOy4CLt91dpgtpGLnAYjU1/view?usp=sharing

 

งบการเงินปีบัญชี 2565
https://drive.google.com/file/d/1MLOVRjr9XodSHaukMmv_KzRTMRFDdcC3/view?usp=sharing

 

ข้อบังคับสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด 2566
https://drive.google.com/file/d/12dvgYd8Me3aXZYNk5X9I5UVfVj0he7Wp/view?usp=sharing